Location :
TH
Call Us :
091-118-6269 (คุณทีน)

ยานอนหลับในกลุ่ม Barbiturates ยานอนหลับโบราณ

ยานอนหลับ barbiturowy
ยานอนหลับ
ในกลุ่มนี้มีการใช้เป็นยานอนหลับมานานกว่า 90 ปี ยานอนหลับกลุ่มนี้ออกฤทธิ์โดยผ่าน GABAA ซึ่งมีผลต่อการนอนหลับ ยานอนหลับ barbiturates สามารถลดระยะเวลาก่อนหลับได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มระยะเวลาหลับและลดสัดส่วนของการหลับ ยานอนหลับประเภทนี้จะออกฤทธิ์กดการหายใจ จึงห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคระบบการหายใจ ยานอนหลับ barbiturates เมื่อใช้บ่อยๆอาจทำให้เกิดการดื้อยาได้ง่าย และทำให้ผู้ป่วยติดยาได้ง่ายโดยเฉพาะยานอนหลับที่ออกฤทธิ์สั้นๆ

ผลจากการได้รับยานอนหลับในวันรุ่งขึ้นจากการทดสอบทางจิตวิทยาพบว่าระยะเวลาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ช้าลง ยานอนหลับ barbiturates มีระดับความปลอดภัยของการรักษาแคบ ฉะนั้นจึงทำให้เกิดผลข้างเคียงของการใช้ยา ได้แก่ อาการง่วงซึม สับสน เดินเซ ได้ง่าย เนื่องจากยานอนหลับอื่น เช่น ยากลุ่ม benzodiazepines มีความปลอดภัยสูงกว่า ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่นิยมใช้ยาในกลุ่ม barbiturates เป็นยานอนหลับอีกต่อไป